Printอีเมล

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2563 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รุ่นที่ 7

วันที่เริ่ม:
พ.ค. 1, 2020
วันที่สิ้นสุด:
ต.ค. 31, 2020
วันที่หมดเขตลงทะเบียน:
รหัสหลักสูตร:
kmutt-pwd7
ราคา:
บาท
สถานที่:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2563

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รุ่นที่ 7

 1. หลักการและเหตุผล

       ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 แต่จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นจำนวนมากยังไม่สามารถจ้างคนพิการตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 เนื่องจากผู้พิการยังขาดความรู้ทักษะและความสามารถ มจธ. จึงได้จัด โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ขึ้น

       โดยหลักสูตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นหลักสูตรทางเลือกหนึ่งซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งจำเป็นต้องมีบุคลากรในสาขานี้ และเป็นอาชีพที่ผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกทักษะให้มีความสามารถครบถ้วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตร และขออนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ฝึกอบรม-ฝึกงาน ตามโครงการดังกล่าว

 1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

2.2 เพื่อให้คนพิการมีทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

2.3 เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายร่วมกันของสถานประกอบการ คนพิการ และหน่วยงานต่างๆ

 

       3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
3.1 สถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมในมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 สนับสนุนงบประมาณ
การฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการกับ มจธ.

3.2 คุณสมบัติของผู้พิการ ที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยลักษณะความพิการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น

 • คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ สามารถนั่งบนเก้าอี้ได้ หรือนั่งบนรถเข็นแล้วสามารถย้ายตัวเองมานั่งในเก้าอี้ได้ หรือสามารถนั่งในรถเข็นแต่มีความรู้สึก มีประสาทรับรู้ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปได้ เช่น พิการขาขาด พิการขาลีบ พิการจากโรคโปลิโอ พิการที่ต้องใช้ไม้เท้า พิการที่ข้อเท้า
 • คนพิการทางการได้ยิน ที่มีความสามารถในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่องช่วยฟัง
 • คนพิการด้านสายตา ชนิดเลือนราง และต้องผ่านการสัมภาษณ์และคัดกรองจากคณะกรรมการโครงการแบบเผชิญหน้า เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ
 • คนพิการด้านออทิสติก ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดกรองของโครงการแบบเผชิญหน้า เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ

 

 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

        ระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2563

 

 1. งบประมาณการสนับสนุน

        การดำเนินโครงการจะได้รับงบประมาณจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่สถานประกอบการต้องจ่ายเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35 เมื่อสถานประกอบการไม่สามารถจ้างคนพิการครบตามจำนวนที่มาตรา 33 กำหนด โดยสถานประกอบการต้องสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ  ดังนี้

 • บริษัท ดานิลี จำกัด 
 • บริษัท ศรีไทย มิยากาว่า 
 • บริษัท ไทยสมบูรณ์ การทอ จำกัด 
 • บริษัท เสถียร อุตสาหกรรม จำกัด 
 • บริษัท มาราธอน จำกัด 
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย...
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ
 • โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

 

    7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สถานประกอบการมีทางเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

7.2 คนพิการได้พัฒนาความสามารถ และค้นพบศักยภาพของตน อันนำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7.3 คนพิการได้พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และมีความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ

7.4 มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลืองานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

 

 1. สถานที่

สถานที่อบรม      ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี
สถานที่พัก         ห้องพัก ชั้น 5 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

 1. การผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร

การผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยประกาศนียบัตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

10.1 ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร เป็นประกาศนียบัตรซึ่ง ผู้เข้ารับร่วมโครงการภาคทฤษฎีและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด และทำการทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 50%

10.2 ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ เป็นประกาศนียบัตรซึ่ง ผู้เข้ารับร่วมโครงการภาคทฤษฎีและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือได้คะแนนน้อยกว่า 50%

 

 1. วิธีการประเมินผลประสิทธิภาพโครงการ
 • ประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรม-ฝึกงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อด้านต่างๆ ตามแบบประเมินและแบบวัดผลการอบรม
 • สรุปผลจากแบบประเมินผลความพึงพอใจการทำงานของผู้พิการ (การฝึกงาน)

 

 1. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 • ผู้พิการที่ผ่านการอบรมได้ทำงาน ร้อยละ 35

 

 กลุ่มเนื้อหาการอบรม

กลุ่ม 1 หมวดความสามารถพื้นฐาน

 1. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร
 2. กฎหมายเบื้องต้น และสวัสดิการภาครัฐสำหรับคนพิการ
 3. เศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน
 4. สังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วม และการทำงานในองค์กร
 5. เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาว AEC เพื่อการทำงานร่วมกัน
 6. ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ และการออกแบบเพื่อทุกคน
 7. เทคนิคการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบภาพ
 8. การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว
 9. ศิลปะบำบัด (Art Therapy)
 10. มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)
 11. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
 12. การเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน
 13. การตลาด และการประชาสัมพันธ์
 14. ระบบมาตรฐาน และกิจกรรมคุณภาพ
 15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์
 16. กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 17. การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับคนพิการ
 18. เรียนรู้และป้องกันโรค Office Syndrome
 19. การเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

             

กลุ่ม 2 หมวดความสามารถหลัก

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสำนักงาน และการจัดการงานเอกสาร
 2. งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น
 3. การจัดการฝึกอบรม และสัมมนา
 4. การสื่อสารภายในองค์กร การใช้โทรศัพท์ และการต้อนรับ
 5. การพัฒนาทักษะการเขียน
 6. การพัฒนาทักษะการฟัง
 7. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
 8. เทคนิคการนำเสนองาน
 9. การพิมพ์สัมผัส
 10. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน
 11. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับการทำงานสำนักงาน
 12. คอมพิวเตอร์กราฟิก และการประยุกต์ใช้เบื้องต้น
 13. การใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน
 14. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน

            

กลุ่ม 3 หมวดการฝึกงาน   

 1. การฝึกงานเจ้าที่ประจำสำนักงาน

             

ลงทะเบียนหลักสูตร: โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2563 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รุ่นที่ 7

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน, หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก คลิกที่สมัครสมาชิก