รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล” ประจำปี 2563

1        นางสาวจิราวรรณ ดอนแก้วภู่

2        นางสาวจุฑามาศ พิมพ์สมาน

3        นางสาวณัฐนิช กล่อมชุ่ม

4        นางสาวเปมิกา ใจจ้อง

5        นางสาวรัชชาวลี จีนเสมียน

6        นางสาวสุปาณี พุกแก้ว

7        นายกฤษดา เบญจาทิกุล

8        นายจิตพร เหล่าอิ่มจันทร์

9        นายชนัยชาติ ดนัย

10      นายชัชชัย วงศาเดช

11      นายณัฐศักดิ์ หล่อเหลียม

12      นายธนพล โกศล

13      นายธานี ปัญญาวิชา

14      นายพีรพล เปียกสันเทียะ

15      นายไพร เม็ดบัว

16      นายภาณุพงษ์ พึ่งสุข

17      นายภาณุวัฒน์ หล้าหลอด

18      นายภูเมศ แจ่มมินทร์

19      นายวีระศักดิ์ โรมปรปักษ์

20      นายสิทธิพร มิ่งมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคนพิการผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 7 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” ประจำปี 2563

1        นายพิชิต บุตรพรม

2        นายชยพล สีไวมล

3        นางสาวโรสรินทร์ เพ็ชรสุสรรณ

4        นายสนธยา คล่องดี

5        นางสาวกูนะ รายอลือแมะ

6        นางสาวสุนิสา บุญรักษา

7        นางสาวอำพร เอี่ยมบุญ

8        นายสังวาลย์ พ่วงนิล

9        นายเอกณัฎฐ ยงยุทธ 

10      นายอดิศร อรุณพิทูร

11      นายธรรมรงค์ ประเสริฐสุข

12      นางสาวลักษณ์ สุขเภรี

13      นายอนุรักษ์ สุวรรณหลำ

14      นางสาวปานพร ปาลกะวงศ์

15      นายธนพงศ์ นะโยสิน

16     นางสาวชนิกา แซ่หล้า

17     นางสาวนฤมล ไจหนักดี

18     นายจักรกฤษณ์ ทูลแก้ว

19     นายณัฐวุฒิ ถาวรนยะ

20     นายภคนันท์ โพธิ์เวช

โดยหลักสูตรนี้ยังเปิดรับสมัครเพิ่ม ท่านที่สนใจหรือมีข้อสอบถามใดๆ สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล คุณนราวดี 094-9129218