กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการสัมมนาวิชาการภายใต้ชื่อว่า การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 หรือ NCPC206 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานและผู้บริหารจาก กระทรวง พม. องค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นตัวแทน มจธ.รับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 หรือ NCPD 2018 เพื่อดำเนินการจัดการงานสัมมนาวิชาการฯ ต่อไป