รายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ห้องเรียน A

 • น.ส.จิราวรรณ ดอนแก้วภู่
 • น.ส.นริศรา สัมมาเลิศ
 • น.ส.เพชรจริน ศรีเมือง
 • น.ส.สุกรรณิการ์ บุญธรรม
 • น.ส.อรณิชา วารุณ
 • น.ส.ณุตรา วงศ์มงคลทอง
 • นายสมศักดิ์ อุตมะรัตน์
 • นายทวีทรัพย์ สังวาลย์ทอง
 • นายชาติชาย จันทรประทักษ์
 • นายพีรพงษ์ อยู่หนุน
 • นายไพร เม็ดบัว
 • นายธนพล โกศล
 • นายยศ เกรียงไกรโรจน์
 • นายสากล บุตรเกตุ
 • นายทา ปัญญาพูล
 • นายสิทธิพร มิ่งมีสุข
 • นายศราวุธ นรดี
 • นายอรุณ วิริยะสา
 • นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์
 • นายกรุง มะยมหิน
 • นายสิทธิศักดิ์ สุตะพันธ์

ห้องเรียน B

 • น.ส.ศรีวรรณ ปิ่นตบแต่ง
 • น.ส.ประภัสสร พงษ์วิเชียร
 • น.ส.ปัทมวรรณ การะเลข
 • น.ส.มุกรวี ปิ่นทอง
 • น.ส.พัชราภรณ์ ทองเนื้อห้า
 • น.ส.กาญจนา สิงหาเขต
 • น.ส.ณัฐนิช กล่อมชุ่ม
 • น.ส.นิตยา อินทรักษ์
 • นายอับดุลเราะห์มาน สาอิ
 • นายชาญณรงค์ น่วมพิทักษ์
 • นายประสบสุข ใจห้าว
 • นายรัชวุฒิ พงษ์ตุ้ย
 • นายนิชาพล จิรัฐฎ์เดช
 • นายประวิทย์ บุญมาก
 • นายศรชัย จันทร์นวล
 • นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจ
 • นายสุวิทย์ แซ่ตั๊น
 • นายศุภชัย โกมล
 • นายชนธัช หลงปาน