รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” ประจำปี 2563

1        นายพิชิต บุตรพรม

2        นายชยพล สีไวมล

3        นางสาวโรสรินทร์ เพ็ชรสุสรรณ

4        นายสนธยา คล่องดี

5        นางสาวกูนะ รายอลือแมะ

6        นางสาวสุนิสา บุญรักษา

7        นางสาวอำพร เอี่ยมบุญ

8        นายสังวาลย์ พ่วงนิล

9        นายเอกณัฎฐ ยงยุทธ 

10      นายอดิศร อรุณพิทูร

11      นายธรรมรงค์ ประเสริฐสุข

12      นางสาวลักษณ์ สุขเภรี

13      นายอนุรักษ์ สุวรรณหลำ

14      นางสาวปานพร ปาลกะวงศ์

15      นายธนพงศ์ นะโยสิน

16     นางสาวชนิกา แซ่หล้า

17     นางสาวนฤมล ไจหนักดี

18     นายจักรกฤษณ์ ทูลแก้ว

19     นายณัฐวุฒิ ถาวรนยะ

20     นายภคนันท์ โพธิ์เวช

โดยหลักสูตรนี้ยังเปิดรับสมัครเพิ่ม ท่านที่สนใจหรือมีข้อสอบถามใดๆ สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล คุณนราวดี 094-9129218