รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล” ประจำปี 2563

1        นางสาวจิราวรรณ ดอนแก้วภู่

2        นางสาวจุฑามาศ พิมพ์สมาน

3        นางสาวณัฐนิช กล่อมชุ่ม

4        นางสาวเปมิกา ใจจ้อง

5        นางสาวรัชชาวลี จีนเสมียน

6        นางสาวสุปาณี พุกแก้ว

7        นายกฤษดา เบญจาทิกุล

8        นายจิตพร เหล่าอิ่มจันทร์

9        นายชนัยชาติ ดนัย

10      นายชัชชัย วงศาเดช

11      นายณัฐศักดิ์ หล่อเหลียม

12      นายธนพล โกศล

13      นายธานี ปัญญาวิชา

14      นายพีรพล เปียกสันเทียะ

15      นายไพร เม็ดบัว

16      นายภาณุพงษ์ พึ่งสุข

17      นายภาณุวัฒน์ หล้าหลอด

18      นายภูเมศ แจ่มมินทร์

19      นายวีระศักดิ์ โรมปรปักษ์

20      นายสิทธิพร มิ่งมีสุข