กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการสัมมนาวิชาการภายใต้ชื่อว่า การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 หรือ NCPC206 

โครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ รุ่นที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ